Zarządzenie Nr 2523/08 z dnia 24 października 2008r.
w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej przy ul. Nizinnej w Płocku będącej własnością Gminy – Miasto Płock.
Zarządzenie Nr 2523/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 października 2008r.

w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej przy ul. Nizinnej w Płocku będącej własnością Gminy – Miasto Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055,Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281,poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, nr 175 poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz.1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218 )
Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 335 o pow. 500 m2 przy ul. Nizinnej w Płocku dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Gąbin Sekcja Ciechomice z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe na okres 5 lat od daty zawarcia umowy użyczenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 18 listopada 2008, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 141
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji