Zarządzenie Nr 1584/04 z dnia 16 marca 2004r.
dotyczy: powołania Komisji do spraw opiniowania koncepcji projektowej i ustalenia ostatecznej koncepcji rozbudowy i modernizacji L.O. im. Wł. Jagiełły w Płocku.

ZARZĄDZENIE  NR 1584/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 16 marca 2004 roku

dotyczy: powołania  Komisji   do   spraw   opiniowania   koncepcji projektowej i ustalenia  ostatecznej koncepcji rozbudowy i modernizacji L.O. im. Wł. Jagiełły w Płocku.

Na podstawie § 7 ust.2 i  § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka oraz na podstawie § 7 pkt. 1) i § 8 ust.1 pkt.1) zawartej umowy Nr 16/WIM.I/Z/294/2004 na prace projektowe dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa L.O. im.Wł. Jagiełły w Płocku zarządza się co następuje:

                                                      § 1

Powołuje się  Komisję do spraw opiniowania koncepcji projektowej i ustalenia ostatecznej koncepcji rozbudowy i modernizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Wł Jagiełły w Płocku, zwaną dalej Komisją,  w składzie:
1.Przewodniczący: Iwona Wierzbicka  - WUG
2.Z-ca Przewodniczącego: Krzysztof  Kwiatkowski - WUG.III
3.Członek: Ewa Adasiewicz            - WOK
4.Członek: Marzena  Sawicka  - WIM.I
przy udziale Dyrektora L.O. im.Wł. Jagiełły   -   Romana Balcerskiego.       


                                                       § 2

Zadaniem Komisji jest:
przedłożenie przez Miasto Płock – Zamawiającego i Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - Użytkownika uwag do koncepcji (pracy konkursowej) w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego,
wspólne wypracowanie ostatecznej wersji koncepcji przez Miasto Płock – Zamawiającego,  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Wł.  Jagiełły  –  Użytkownika    
i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Consultingowych Budownictwa Bud-Invent  Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie – Jednostkę Projektowania.       

                                                       § 3

1)Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do podjęcia czynności w celu wypracowania i ustalenia ostatecznej wersji koncepcji rozbudowy i modernizacji L.O im. Wł. Jagiełły w Płocku, aby Jednostka Projektowania mogła jak najszybciej przystąpić do prac projektowych zgodnie z  zawartą umową.

2)Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przedłożenia  ustalonej wersji koncepcji Prezydentowi Miasta Płocka do zatwierdzenia.


                                                        § 4

1)Ustala się termin rozpoczęcia prac przez Komisję – z dniem podpisania Zarządzenia.
2)Termin zakończenia prac przez Komisję ustala się na dzień 15.03.2004 roku.
3)Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Płocka koncepcji umożliwiającej rozpoczęcie prac projektowych.

                                                 
                                                       § 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta d/s Rozwoju.
                                                       § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 17 marca 2004, godzina 14:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 597
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji