Zarządzenie Nr 2809/04 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Płocka z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Płocku na terenie Osiedla Borowiczki”.

Zarządzenie Nr 2809/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2004r.


w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Płocka z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Płocku na terenie Osiedla Borowiczki”. 


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 19, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, ze zm. Dz. U.  z 2004r. Nr 99 poz. 1001) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. z 2000r. Nr 55 poz. 662) zarządza się co następuje:

§ 1


1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania Miasta Płocka z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Płocku na terenie Osiedla Borowiczki”.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania, o którym mowa w ust.1 oraz trybu i kryteriów wyboru oferty zawiera: „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Miasta Płocka z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Osiedla Borowiczki” stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


1.Powołuje się Zespół osób opiniujących złożone oferty w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty, w następującym składzie:
Przewodniczący: Piotr Kubera   - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Wiceprzewodniczący: Mariusz Krzyżaniak  - Dyrektor MOPS
Sekretarz: Maria Szczeszek  - WZS
Członek: Katarzyna Michalska  - Dyrektor WZS
Członek: Izabela Żuchowska  - Zastępca Dyrektora MOPS 
Członek: Mariola Leśniewska  - MOPS
Członek: Małgorzata Murawska - WSB.II
Członek: Tomasz Korga  - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
2.Regulamin Pracy Zespołu, o którym mowa w ust. 1 opracowuje Zespół i przedkłada do zatwierdzenia
Prezydentowi Miasta Płocka.  

§ 3


Określić źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 852-pomoc społeczna, rozdział 85295- pozostała działalność, § 2820, zadanie 7/MOPS/G.   

§ 4


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 20 grudnia 2004, godzina 11:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 097
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji