Zarządzenie Nr 3707/05 z dnia 20 lipca 2005r.
w sprawie: upoważnienia Pana Tadeusza Zombirta Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dotyczącej zakupu inwestycyjnego przewidzianego w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 3707/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 lipca 2005 r.

w sprawie: upoważnienia Pana Tadeusza Zombirta Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dotyczącej zakupu inwestycyjnego przewidzianego w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 47 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177,  Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,  Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz.2703)
zarządza się co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Pana Tadeusza Zombirta Dyrektora LO im. St. Małachowskiego w Płocku do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dotyczącej zakupu inwestycyjnego przewidzianego w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok według zasad i trybu przewidzianego w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem postępowania jest zakup pianina cyfrowego oraz systemu nagłośnienia dla potrzeb szkolnego chóru Minstrel działającego przy LO im. Małachowskiego.

§ 2.

Określa się  źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne § 6060
Zadanie: 78/WOK.I./L/P

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 02 sierpnia 2005, godzina 12:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 249
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji