Zarządzenie Nr 1254/04 z dnia 19 stycznia 2004r.
w sprawie: nabycia i akceptacji ceny nabycia nieruchomości nie zabudowanej w Płocku (Obręb 12 “Radziwie”).

Zarządzenie Nr 1254/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 stycznia 2004 roku.


w sprawie: nabycia i akceptacji ceny nabycia nieruchomości nie zabudowanej  w Płocku (Obręb 12 “Radziwie”).


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) w nawiązaniu do Uchwały Nr 1052/LXV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 1998 roku w sprawie nabycia przez Gminę Płock nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji II przeprawa mostowa w Płocku oraz Uchwały zmieniającej Nr 239/XII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 13 kwietnia 1999 roku, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Nabyć nieruchomość nie zabudowaną  w Płocku (Obręb 12 “Radziwie”) i zaakceptować cenę wykupu tej nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 03.12.2002 roku.

§ 2

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 3

Źródło finansowania: Projekt budżetu Miasta Płocka na 2004 roku – Dz. 600, Rozdz. 60015, § 6050 – zad. inw. 52/PM/I/P “Drogi dojazdowe”.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 stycznia 2004, godzina 08:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 262
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji