Zarządzenie Nr 1198/04 z dnia 6 stycznia 2004r.
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej

Zarządzenie Nr 1198/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 stycznia 2004 r.

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz. 1806 i Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) w związku
z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), oraz Uchwałą nr 834/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§1


Złożony w dniu 23 czerwca 2003 r.  zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej
i Kutnowskiej dotyczący przeznaczenia działek  pod poszerzenie ulicy Kutnowskiej zostaje uwzględniony w całości.

§ 2


Rezygnuje się z przeznaczenia działek pod projektowane poszerzenie ulicy Kutnowskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3


Traci moc Zarządzenie Nr 663/2003 z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.

§ 4


Zarządzenie podlega przekazaniu wnoszącym zarzut.

§ 5


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Płocka.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 10:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 084
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji