Zarządzenie Nr 1760/04 z dnia 30 kwietnia 2004r.
w sprawie: ustalenia cen biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

Zarządzenie Nr 1760/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2004 roku.


w sprawie:  ustalenia cen biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.
        
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806,  z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43, Dz. U. Nr 121, poz. 770,  z 1998 roku Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1999 roku Dz. U. Nr 106, poz. 668; z 2002 roku Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Dz. U. Nr 199, poz. 1937, z 2004 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874) oraz Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 924/LX/98 z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Płocka uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne, 
zarządzam co następuje:

§ 1.


Ustalić ceny biletów i karnetów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w następujących wysokościach brutto:
1.bilet podstawowy 5,00 zł.
2.bilet ulgowy 3,00 zł.
3.bilet zbiorowy dla młodzieży 2,00 zł.
(grupa zorganizowana co najmniej 10 osób z opiekunem) 
4.bilet wstępu do „Mini ZOO”  1,00 zł.
5.karnet miesięczny  50,00 zł.
6.karnet kwartalny 120,00 zł.
7.karnet roczny 350,00 zł.


§ 2.


Ustalić opłaty za świadczone usługi w wysokościach brutto:
1.opłaty za usługi świadczone w zakresie prelekcji wyjazdowych do przedszkoli i szkół 30,00 zł.
2.opłaty za usługi świadczone w zakresie oprowadzania wycieczek po ogrodzie  20,00 zł.
3.opłaty za usługi świadczone w zakresie zajęć dydaktycznych na terenie ogrodu 25,00 zł.
4.cena porcji karmy dla zwierząt przebywających na terenie „Mini ZOO”  1,00 zł.


§ 3.


Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc następujące Uchwały:
Uchwała Nr 9/III/99 Zarządu Miasta Płocka z dnia 7 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku,
Uchwała Nr 27/III/00 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do sprzedaży karnetów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku,
Uchwała Nr 31/530/2000 Zarządu Miasta Płocka z dnia 13 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do „Mini ZOO” funkcjonującego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku oraz cen sprzedaży karmy dla przebywających w nim zwierząt.


§ 4.


Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 roku.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 10 maja 2004, godzina 09:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 166
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji