Zarządzenie Nr 1154/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu nr ewid. 4/369 o pow. 18,00 m2 mieszczącego się przy ul. Na Skarpie (dz. nr 1071) Pani Tekli Dumańskiej, zam. ul. Na Skarpie 2 m 25 w Płocku

Zarządzenie Nr 1154/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu nr ewid. 4/369 o pow. 18,00 m2 mieszczącego się przy ul. Na Skarpie (dz. nr 1071) Pani Tekli Dumańskiej,  zam. ul. Na Skarpie 2 m 25 w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128;  Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami: Dz. U Nr 281 poz. 2782 z 2004 r.; Dz. U. Nr 130 poz. 1087; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 1459 z 2005 r.; Dz. U. Nr 104 poz. 708 z 2006 r.), postanawiam co następuje:

§1
Wyrazić zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu nr ewid. 4/369 o pow. 18,00 m2 mieszczącego się przy ul. Na Skarpie (dz. nr 1071) Pani Tekli Dumańskiej, zam. ul. Na Skarpie 2 m 25 w Płocku na okres 3 lat począwszy od 15.10.2007 r.

§2
Ustalić stawkę za najem przedmiotowego garażu w wysokości 5,00 zł/m2 netto.

§3
Zobowiązać administratora do aktualizowania stawki w kolejnych latach, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 10 grudnia 2007, godzina 09:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 252
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji