Zarządzenie Nr 1390/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku - zakład budżetowy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego zakładu na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 1390/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 stycznia 2008r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku - zakład budżetowy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego zakładu na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 8  ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem nr 1174/07 z 31 października 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego zakładu na 2008 rok wg zasad i trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 2.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 10 stycznia 2008, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 289
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji