Zarządzenie Nr 2753/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 2753/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 139 poz. 1324, z 2004 r. Nr 124 poz.1152, Nr 229 poz. 2276, Nr 96, poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz.1546 i Nr 213 poz.2155, z 2005 r. Nr 10 poz.66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267 poz.2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 208 poz.1540, oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 , Nr 144 poz.900 i Nr 171 poz.1056) i § 11 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka przyjętego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. zmienionym zarządzeniem Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r. oraz Instrukcji Inwentaryzacyjnej przyjętej zarządzeniem nr 2509/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 października 2008 r. , zarządzam co następuje:
§ 1
Postanawiam przeprowadzić okresową inwentaryzację sprzętu, który Główny Urząd Geodezji i Kartografii powierzył do używania w Urzędzie Miasta Płocka, metodą spisu z natury.
§ 2
Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1) Danuta Jędrzejak (WGD) – przewodniczący
2) Zofia Kokoszczyńska (WGD) – członek
3 )Paweł Sobka (WSO.III) - członek.

§ 3
Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w dniach od 31.12.2008 r. do 7 stycznia 2009 r. wg stanu na dzień 30 grudnia 2008 r.
§ 4
1.Przewodniczący komisji pobierze ponumerowane arkusze spisu z natury z kasy Oddziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miasta Płocka.
2.Po zakończeniu inwentaryzacji przewodniczący komisji przedłoży wypełnione arkusze spisu z natury w celu wyceny i porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych Skarbnikowi Miasta Płocka w terminie do dnia 8 stycznia 2009 r.
3.Z przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sporządzone protokóły wg wzorów określonych w Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds Rozwoju i Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 21 stycznia 2009, godzina 11:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 286
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji