Zarządzenie Nr 1261/04 z dnia 21 stycznia 2004r.
w sprawie: powołania Klubu Profilaktyki Środowiskowej dla dzieci „Przyjaciel Dziecka”.

Zarządzenie Nr 1261/2004
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 stycznia 2004r.

w sprawie: powołania Klubu Profilaktyki Środowiskowej dla dzieci „Przyjaciel Dziecka”. 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U.  z  2003r. Nr 80, poz. 717), art. 41 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowawniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2001r. Nr 128, poz. 1401, Nr 167, poz. 1372, Dz.U. z 2002r.  Nr 147, poz. 1231, Dz.U. Z 2003r. Nr 80,poz. 719, Nr 122, poz. 1143) oraz Uchwały Nr 360/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2004 zarządzam co następuje:


§ 1


Powołać Klub Profilaktyki Środowiskowej dla dzieci “Przyjaciel Dziecka” z siedzibą w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 2a.


§ 2


Organizatorem Klubu Profilaktyki Środowiskowej, którym mowa w  § 1 jest Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Płocku przy ul. Bartniczej 1.


§ 3


Źródło finansowania: dz. 851 – Ochrona Zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Budżetu Miasta Płocka.


§ 4


Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s polityki społecznej.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 23 stycznia 2004, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 185
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji