Zarządzenie Nr 1754/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 29/487/2000 Zarządu Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2000 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiej Galerii Sztuki.

Zarządzenie Nr 1754/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 29/487/2000 Zarządu Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2000 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiej Galerii Sztuki.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz.1568), art. 13 ust.3  Ustawy  z  dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: z 2001 roku Dz. U. Nr 13 poz. 123; z 2002 roku Dz. U. Nr 41 poz.364; z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz.1568, Dz. U. Nr 96 poz.874), § 12 Statutu Płockiej Galerii Sztuki oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.


W Uchwale Nr 29/487/2000 Zarządu Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiej Galerii Sztuki wprowadzić Załącznik Nr 1 „Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownika działalności podstawowej, administracji i obsługi w Płockiej Galerii Sztuki” w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.


Pozostałe zapisy Uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, nie ulegają zmianie.

§ 3.


Traci moc Uchwała Nr 82/1532/01 Zarządu Miasta Płocka z dnia 13 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia „Tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownika działalności podstawowej, administracji i obsługi w Płockiej Galerii Sztuki”.

§ 4.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 04 maja 2004, godzina 12:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 195
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji