Zarządzenie Nr 1859/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 69 w budynku przy ulicy Skłodowskiej 4 w Płocku.
ZARZĄDZENIE NR 1859/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 69 w budynku przy ulicy Skłodowskiej 4 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 153, poz.1271 z 2002r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r. Dz.U. Nr 214 poz.1806z 2002r. Dz.U. Nr 172, poz.1441 z 2005r. Dz.U. Nr 17, poz. 128 z 2006r. Dz.U. Nr 48, poz.327 z 2007r.) oraz § 2 ust.1 pkt 13 i § 5 i 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420, zmiany: uchwała Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r. i uchwała Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 poz. 8550 z dnia 15 listopada 2006r. i uchwała Nr 205/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 247 poz. 7247 z dnia 01 grudnia 2007r.) oraz § 6 ust. 2, zał. Nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad i trybu pobierania kaucji mieszkaniowych, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Bożeny Sobczak do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 69 przy ul. Skłodowskiej 4 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 45,01 m2, mieszkalnej 29,96 m2 - pod warunkiem uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej.

§ 2

Rozłożyć na 10 rat wpłatę kaucji mieszkaniowej naliczonej w wysokości 1282,68 zł z tytułu zawarcia z Panią Bożeną Sobczak umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 69 przy ul. Skłodowskiej 4 w Płocku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 maja 2008, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 058
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji