Zarządzenie Nr 2757/08 z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka
Zarządzenie Nr 2757/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2008r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka

Na podstawie § 11 ust. 1, § 14 ust. 1 oraz § 26 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2208/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. z póź.zm w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zarządzam co następuje:

§ 1
Wyznaczam Pana Piotra Kuberę Zastępcę Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej (VP3) do zastępowania mnie podczas nieobecności w zakresie podpisywania podejmowanych rozstrzygnięć obejmujących:
1.zarządzenia, decyzje i polecenia służbowe,
2.zarządzenia pokontrolne,
3.decyzje administracyjne w sprawach, w których nie zostały udzielone upoważnienia,
4.pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów władzy i administracji państwowej,
Przewodniczącego Rady Miasta, organów województwa i Wojewody oraz do organów samorządów gminnych i powiatowych,
5.pisma dotyczące współpracy z zagranicą o charakterze reprezentacyjnym lub poufnym,
6.odpowiedzi na interpelacje,
7.odpowiedzi na skargi dotyczące Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika,
8.pisma w sprawach będących w wyłącznej kompetencji Prezydenta na podstawie przepisów szczególnych lub mających specjalne znaczenie,
9.wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
10.inne pisma w sprawach wynikających ze sprawowania funkcji Prezydenta Miasta,
11.udzielania upoważnień, pełnomocnictw prawnych, pełnomocnictw procesowych,
12.inne sprawy wynikające z udzielonych upoważnień,
13.czynności zastrzeżone ustawą dla kierownika zamawiającego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z postępowaniem o zamówienie publiczne - art. 18 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w czasie nieobecności Prezydenta Miasta Płocka w dniu 02.01.2009r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 21 stycznia 2009, godzina 11:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 241
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji