Zarządzenie Nr 1552/08 z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5031 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem p.n. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” wyodrębnionego w ramach komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz zatwierdzenia Podręcznika Procedur dla realizacji Projektu.

Zarządzenie Nr 1552/2008
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5031 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006r.  w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem p.n. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” wyodrębnionego w ramach komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz zatwierdzenia Podręcznika Procedur dla realizacji Projektu.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzaniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007 z dnia 30 stycznia 2007r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zmienionym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1174/07 z dnia 31.10.2007r., Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1376/07 z dnia 31.12.2007r zarządza się, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 5031 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006r. zmienionym Zarządzeniem Nr 5388 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 sierpnia 2006r., Zarządzeniem Nr  5810 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r., Zarządzeniem Nr 61 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 grudnia 2006r., Zarządzeniem Nr 333 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2007r., Zarządzeniem Nr 618 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 maja 2007r., Zarządzeniem Nr 751 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2007r. oraz Zarządzeniem Nr 836 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2007r.

§1 punkt 1
pdp.1 otrzymuje brzmienie:

1) Zespołu ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych:
Andrzej Hancyk – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych
Edward Krusiński – Główny Specjalista
Krzysztof Włodarczyk – Główny Specjalista
Agata Turalska – Inspektor
Anna Rogalska – Referent
Małgorzata Wiśniewska – Podinspektor
Monika Więcek – Referent

pdp.3 otrzymuje brzmienie:

3 )Wydziału Skarbu i Budżetu:
Izabela Olenderek – Dyrektor Wydziału Skarbu i Budżetu
Małgorzata Murawska – Kierownik Oddziału Finansowo - Księgowego
Marianna Dudek – Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych
Jolanta Rosiak – Kierownik Referatu Obsługi Finansowo -Księgowej i Majątkowej
Wiesława Krzębka – Inspektor
Małgorzata Kaniewska – Inspektor
Beata Kamińska – Inspektor
Marzenna Petrykowska – Inspektor
Beata Dłużniewska - Podinspektor

 

 


§2

Załącznik nr 1 (Schemat organizacyjny) do Zarządzenia Nr 5031/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3

W Załączniku nr 3 (Zakresy obowiązków), do Zarządzenia Nr 5031/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2006 roku zmienia się zakresy obowiązków: Pani Beaty Dłużniewskiej, Pani Agaty Turalskiej, Pani Małgorzaty Wiśniewskiej, Pani Moniki Więcek, Pana Krzysztofa Włodarczyka, Pana Edwarda Krusińskiego oraz Pani Wiesławy Krzębki, które stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 20 lutego 2008, godzina 13:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 228
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji