Zarządzenie Nr 2777/04 z dnia 06 grudnia 2004r.
w sprawie : wyrażenia zgody na rozłożenie na raty Pani Zofii Kozań należności pieniężnej w kwocie 3.943,00 zł z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie gruntu pod pawilonem przy ul. Sienkiewicza 63/65.

ZARZĄDZENIE  NR  2777/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z dnia  6 grudnia 2004 R.


w sprawie :  wyrażenia  zgody na rozłożenie na raty Pani Zofii Kozań  należności pieniężnej w kwocie 3.943,00 zł z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie gruntu pod pawilonem przy ul. Sienkiewicza 63/65. 


 Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U.Nr 80 poz.717, Dz.U.Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U.Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz. 1203), § 3  Uchwały   Nr 873/ XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286 / XV / 03 Rady Miasta z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt.1  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku  zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie kwoty 3.943,00 zł z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod pawilonem przy ul. Sienkiewicza 63/65, na 10 rat miesięcznych płatnych w terminach jak niżej:
 
I  rata  - 394,30 zł płatna do 30 grudnia 2004 roku
II rata    - 394,30 zł płatna do 31 stycznia 2005 roku
III rata    - 394,30 zł płatna do 28 lutego 2005 roku 
IV rata   - 394,30 zł płatna do 31 marca 2005 roku
V  rata   - 394,30 zł płatna do 29 kwietnia 2005 roku
VI  rata   - 394,30 zł płatna do 31 maja 2005 roku
VII  rata   - 394,30 zł płatna do 30 czerwca 2005 roku
VIII rata   - 394,30 zł płatna do 29 lipca 2005 roku
IX  rata   - 394,30 zł płatna do 31 sierpnia 2005 roku
X  rata   - 394,30 zł płatna do 30 września 2005 roku

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/    Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 130
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji