Zarządzenie Nr 2758/08 z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku.
Zarządzenie Nr 2758/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2008r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111), § 15 Statutu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Płocku nadanego uchwałą nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r., zmienionego uchwałą nr 255/XVII/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 11 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 roku, zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 roku zarządza się, co następuje:
§ 1.

Zwiększa się limit zatrudnienia w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Płocku o 1 etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo.
§ 2.
Limit zatrudnienia w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 55 etatów - do dnia zakończenia urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego po zwolnieniu lekarskim (1 etat), urlopu zdrowotnego pracownika (1 etat) oraz zwolnień lekarskich pracowników (2 etaty),
2) 51 etatów - od dnia zakończenia urlopu wypoczynkowego (1 etat), urlopu zdrowotnego pracownika (1 etat) oraz zwolnień lekarskich pracowników (2 etaty).
§ 3.
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2009 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 21 stycznia 2009, godzina 11:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 185
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji