Zarządzenie Nr 1510/04 z dnia 09 marca 2004r.
w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku celowego.

Zarządzenie Nr 1510/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 marca 2004 r.


w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku celowego.


             Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568), § 3 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zmienionej  Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam, co następuje:


§ 1.


1.Rozłożyć na raty spłatę przez xxxxxxxxxxx należności pieniężnej w łącznej wysokości xxxx zł. wymagalnej względem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego.
2.Ustalić następujące terminy i wysokości rat spłaty należności określonej w pkt 1:
- do dnia 31 marca 2004 roku                                                                                                          xxx zł.
- do dnia 30 kwietnia 2004 roku                                                                                                      xxx zł.
- do dnia 31 maja 2004 roku                                                                                                            xxx zł.
- do dnia 30 czerwca 2004 roku                                                                                                       xxx zł.
- do dnia 31 lipca 2004 roku                                                                                                            xxx zł.
- do dnia 31 sierpnia 2004 roku                                                                                                       xxx zł.


§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 12 marca 2004, godzina 12:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 643
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji