Zarządzenie Nr 183/07 z dnia 01 lutego 2007r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku.
Zarządzenie Nr 183/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 01 lutego 2007r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku.

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1

Złożona w dniu 24 lipca 2006r. przez Galerię Wisła Sp. z o. o. uwaga do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku (teren oznaczony symbolem 2 UC) dotycząca:
a)zwiększenia wysokości zabudowy do 40 m, w granicach określonych przez szczególnie eksponowaną elewację, zaznaczoną na rysunku planu – zostaje uwzględniona;
b)wskazania w projekcie planu zasad obsługi komunikacyjnej dla terenu 2UC, od strony ulicy Wyszogrodzkiej – zostaje uwzględniona.

§ 2

W projekcie planu dokonać zmian polegających na:
a)w § 13 pkt 3 lit. e - zmienić maksymalną wysokość zabudowy z 30 m na 40 m;
b)w § 13 pkt 5 lit. a - dopisać „dopuszcza się obsługę komunikacyjną z ul. Wyszogrodzkiej poprzez dubler przebiegający równolegle do niej. Na rysunku planu wskazać (w formie strzałek) kierunki (zasady) obsługi komunikacyjnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji
i Katastru Urzędu Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 19 lutego 2007, godzina 11:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 040
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji