Zarządzenie Nr 1661/08 z dnia 27 lutego 2008r.
w sprawie: zachowania zasady trwałości Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006.
Zarządzenie Nr 1661/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2008r.

w sprawie: zachowania zasady trwałości Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zmienionym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1638/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku zarządza się co następuje:

§ 1

Wyznacza się Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych jako odpowiedzialnego za zachowanie zasady trwałości Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych do uzyskania zgody Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych dla wszelkich inwestycji, w tym budów, przebudów i remontów obiektów budowlanych, małej architektury, infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, nasadzeń drzew i krzewów itp., planowanych do realizacji w pasie drogowym Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” obejmującego swym zakresem I, II i V odcinek dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku:

Odcinek I - od km 9 + 760 do km 11 + 639 (od ul. Wyszogrodzkiej do mostu)
Odcinek II - od km 12 + 839 do km 14 + 350 (od mostu do węzła „Dobrzykowska”)
Odcinek V - od km 118 + 585 do km 119 + 867 (droga krajowa nr 62 w ciągu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku na odcinku od ul. Granicznej do Al. Jana Pawła II)

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Płocka oraz Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 107
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji