Zarządzenie Nr 1/06 z dnia 05 grudnia 2006r.
w sprawie powołania Zastępców Prezydenta Miasta Płocka
Zarządzenie Nr 1/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Zastępców Prezydenta Miasta Płocka

Na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządza się,
co następuje :

§ 1

Ustala się zatrudnienie trzech Zastępców Prezydenta Miasta Płocka.

§ 2

1. Na pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka powołuję Pana Tomasza Kolczyńskiego – jako Zastępcę Prezydenta ds. Rozwoju,
2. Na drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka powołuję Pana Dariusza Zawidzkiego – jako Zastępcę Prezydenta ds. Komunalnych,
3. Na trzeciego Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka powołuję Pana Piotra Kuberę – jako Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 122 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2002 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2006 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 10:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 970
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji