Zarządzenie Nr 2843/04 z dnia 15 grudnia 2004r.
w sprawie: wynajęcia lokalu socjalnego nr 110 w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.

Zarządzenie Nr 2843/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 grudnia 2004 roku


w sprawie:  wynajęcia  lokalu  socjalnego nr  110 w  budynku  przy ul.  Otolińskiej 23 w  Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 23 poz. 220,  Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r. i Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. i Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) i na podstawie art. 4, art. 21 i art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z 2001 r. zmiana: Dz.U. Nr 168 poz. 1383, Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.,  Dz.U. Nr 113 poz. 1069 z 2003 r. i Dz.U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.), oraz §  2 ust. 1 pkt 14, ust. 5 i § 5  uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 roku),  zarządzam co następuje :

§ 1


Skierować Panią Krystynę Bilińską do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 110 w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, stanowiącego jedną izbę o powierzchni użytkowej 23,47 m2 .

§ 2

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 28 grudnia 2004, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 007
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji