Zarządzenie Nr 1410/08 z dnia 11 stycznia 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na czas określony pomieszczeń o ogólnej powierzchni 161,28 m2 mieszczących się na parterze przy ul. Piekarskiej 7 Muzeum Mazowieckiemu z przeznaczeniem na magazyn sprzętu wystawienniczego i ewakuacyjnego

Zarządzenie 1410/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na czas określony pomieszczeń o ogólnej powierzchni 161,28 m2 mieszczących się na parterze przy ul. Piekarskiej 7 Muzeum Mazowieckiemu z przeznaczeniem na magazyn sprzętu wystawienniczego i ewakuacyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128;  Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:
 
§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 161,28 m2 mieszczących się na parterze budynku przy ul. Piekarskiej 7 Muzeum Mazowieckiemu z przeznaczeniem na magazyn sprzętu wystawienniczego i ewakuacyjnego na okres od 14.02.2008 r. do 30.06.2009 r.

§ 2
1. Ustalić stawkę za najem w/w pomieszczeń w wysokości 1,00 zł/m2 netto.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
    /-/ Tomasz Kolczyński
      Zastępca Prezydenta

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 12 lutego 2008, godzina 11:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 150
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji