Zarządzenie Nr 4383/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o. w Płocku 10 sztuk wiat przystankowych przejętych przez miasto Płock od Ruch S.A. w Warszawie o/Mazowsze

Zarządzenie  Nr  4383/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska Płock  Sp. z o. o. w Płocku 10 sztuk wiat przystankowych przejętych przez miasto Płock od Ruch S.A. w Warszawie o/Mazowsze

Na podstawie  z art. 30 ust. 2 pkt.3 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116  poz. 1203 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441) w związku z  uchwałą nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta  Płocka w spółkach. /Dz.Urz.Woj. Maz.  z 2004 roku Nr 261 poz.7120/ zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wnosi się jako  wkład niepieniężny (aport) do Spółki Komunikacja Miejska Płock  Sp. z o.o.  z siedzibą w  Płocku,  środki trwałe  według  załącznika  do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Płock.
2.Wniesiony wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków  trwałych o wartości księgowej  10 000,00 /dziesięć tysięcy/ złotych  przeznacza się na podwyższenie kapitału  zakładowego spółki Komunikacja Miejska Płock  Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, według  wartości przedstawionej w załączniku  o którym mowa w §1 ust.1

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 10:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 157
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji