Zarządzenie Nr 2135/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie: zaopiniowania Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.
Zarządzenie Nr 2135/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: zaopiniowania Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), § 12 Statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławkiego w brzmieniu przyjętym załącznikiem do uchwały Nr 137/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku i zmienionym uchwałą nr 158/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz § 8 ust 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniami: nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r., nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. i 1638/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Opiniuje się pozytywnie Regulamin wynagradzania pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Ustala się datę wejścia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., za wyjątkiem załącznika nr 6 do Regulaminu w stosunku, do którego ustala się datę wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

§ 3.
Traci moc dotychczasowy Regulamin wynagradzania pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego wraz z aneksami nr 1, nr 2 i nr 3 zaopiniowany przez Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem nr 3403/05 z dnia 19 kwietnia 2005 roku.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 23 lipca 2008, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 248
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji