Zarządzenie Nr 3154/09 z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej przy ul. Harcerskiej w Płocku będącej własnością Gminy – Miasto Płock.
Zarządzenie Nr 3154/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009r.

w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej przy ul. Harcerskiej w Płocku będącej własnością Gminy – Miasto Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. 327,94 m2 oznaczonej jako działka nr 2075 o pow. 5771 m2 przy ul. Harcerskiej w Płocku dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku, ul. Wyszogrodzka 166 z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym na okres od 01.04.2009r. do dnia 31.03.2014r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 14 kwietnia 2009, godzina 11:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 208
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji