Zarządzenie Nr 1496/04 z dnia 05 marca 2004r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych

ZARZĄDZENIE NR 1496/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 5 marca 2004r.

zmieniające  zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych

Na podstawie § 3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia           25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271)oraz §8 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego  Zarządzeniem Nr 7 Kierownika Urzędu Miasta Płocka   z dnia 20.01.2004 r.  zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 5 /04 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych    wprowadzam następującą zmianę:
w § w ust. 1 w tabeli dodaje się poz. 63 o treści:

63.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx

 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od   1marca 2004 r.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 11 marca 2004, godzina 08:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 591
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji