Zarządzenie Nr 1872/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas określony lokalu użytkowego o powierzchni 39,61 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Kolegialnej 3 Pani Wioletcie Kowalskiej, zam....*
Zarządzenie Nr 1872/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas określony lokalu użytkowego o powierzchni 39,61 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Kolegialnej 3 Pani Wioletcie Kowalskiej, zam....*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327) oraz §1 Uchwały Nr 786/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27.09.2005 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu, postanawiam co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 39,61 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Kolegialnej 3 Pani Wioletcie Kowalskiej zam....* na okres od 2.05.2008 r. do 30.06.2008 r.
§ 2
Ustalić stawkę za najem w/w lokalu w wysokości 62,25 zł/m2 netto + wskaźnik GUS.
§ 3
Upoważnić administratora do zawarcia umowy najmu zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds komunalnych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 15 maja 2008, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 106
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji