Zarządzenie Nr 2929/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku trwałego dla Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych- Jednostka Budżetowa

Zarządzenie Nr 2929/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2004 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku trwałego dla Miejskiego Zespołu  Obiektów Sportowych - Jednostka Budżetowa

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055 Nr 116, poz.1203) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku  zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,  zarządzam co następuje:  

§1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa - sztucznego lodowiska oraz przyłącza elektrycznego na terenie Centrum Sportu przy  ul. Kochanowskiego w Płocku:

Pt  nr 106/04 sztuczne lodowisko wartość początkowa   580.720,00 zł.,
Pt  nr 107/04 przyłącze elektryczne wartość początkowa  28.726,84 zł.

§ 2

Przekazanie majątku trwałego, o którym  mowa w §1 nastąpi w formie protokółu przekazania.

§ 3

Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa do pokrywania wszystkich kosztów związanych z przejmowanym majątkiem.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/   Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 10 stycznia 2005, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 117
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji