Zarządzenie Nr 3184/09 z dnia 09 kwietnia 2009r.
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2009 rok po dokonanych zmianach.
Zarządzenie Nr 3184/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 kwietnia 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2009 rok po dokonanych zmianach.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 roku, zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 roku zarządza się, co następuje

§ 1.
Zatwierdza się plan finansowy rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2009 rok, zwanego dalej „Miejskim Ośrodkiem”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, o którym mowa w
§1, po uprzednim uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
§ 3.
Zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Ośrodka do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Traci moc Zarządzenie Nr 2870/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2009 rok.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 386
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji