Zarządzenie Nr 3718/05 z dnia 25 lipca 2005r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. aportu w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

ZARZĄDZENIE  NR 3718/ 05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 lipca 2005 roku

w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. aportu w postaci prawa własności  środków  trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie  z art. 30 ust. 2 pkt.3 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116  poz. 1203) w związku z  uchwałą nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta  Płocka w spółkach /Dz.Urz.Woj. Maz. z 2004 roku Nr 261 poz.7120/ zarządzam, co następuje:   

§ 1

1.Wnosi się jako  wkład niepieniężny (aport) do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku, prawo własnosci środków trwałych stanowiących własnosć Gminy Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakłądowego spółki według załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność.

2.Wniesiony wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków  trwałych o wartości 424 000,00  /czterysta dwadzieścia cztery  tysiące/ złotych  przeznacza się  na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, według  wartości przedstawionej w załączniku  o których mowa w §1 ust.1

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
/-/MIROSŁAW MILEWSKI

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 03 sierpnia 2005, godzina 12:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 219
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji