Zarządzenie Nr 4390/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2005 rok po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 4390/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2005 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), pkt. 23 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem” przyjętych Zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 roku i zmienionych Zarządzeniem Nr 1437/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3759/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 4011/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005 roku i Zarządzeniem Nr 4147/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2005 roku,
zarządzam  co następuje:

§ 1.

Zaopiniować plan działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2005 rok po dokonanych zmianach stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 4333/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zaopiniowania planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2005 rok po dokonanych zmianach.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 05 stycznia 2006, godzina 07:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 148
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji