Zarządzenie Nr 3103/09 z dnia 20 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 3103 /09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 marca 2009r.


w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 2324/18 o pow. 469 m2 położonego przy ul. Cedrowej w Płocku stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia ceny tego gruntu.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128), art. 37 ust. 2 punkt 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1601; z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 59 poz.369) w związku z § 3 Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość położoną w Płocku przy ul.  Cedrowej oznaczoną jako działka nr 2324/18 o powierzchni 469 m2 dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz. nr 2324/7 położonej w Płocku przy ul. Cedrowej, na rzecz właściciela dz. nr 2324/7.

§ 2.
Ustala się cenę sprzedaży gruntu oznaczonego jako działka nr 2324/18 położonego przy
ul. Cedrowej w Płocku w wysokości:
a/ 40 000,00 złotych.
b/ do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 106
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji