Zarządzenie Nr 1625/04 z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu „AUTOCENTRUM” Spółki Jawnej, reprezentowanej przez xxxxxx i xxxxxx, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku

Zarządzenie Nr  1625/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca  2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu „AUTOCENTRUM” Spółki Jawnej, reprezentowanej przez xxxxxx i xxxxxx, do projektu Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41,  poz.  412 i  Nr  111, poz.1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268; z 2001 r.  Nr  5,  poz. 42, Nr 14,  poz. 124,  Nr 100,  poz. 1085,  Nr  115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz. 1112)  oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271
i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz Uchwałą nr 421/XXXIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 20 lutego 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku i § 4 Uchwały nr 781/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr xx położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka , Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1


Wniesiony w dniu 13 stycznia 2004 r. przez „AUTOCENTRUM” Spółkę Jawną, reprezentowaną przez xxxxx i xxxxx, zarzut do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego
w Płocku, dotyczący zapisu w tekście projektu planu ustalającego zakaz  zjazdu z ulicy Dobrzyńskiej na teren działki nr xx, zostaje uwzględniony.

§ 2


W projekcie planu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21 ust. 2 wprowadza się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dopuszczenie adaptacji istniejących zjazdów.”,
2) w § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Obsługa komunikacyjna terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających ulic lokalnych i dojazdowych. Obowiązuje zakaz zjazdów na działki z ulic 1KZ1/2, 2KZ1/2 i 3KZ1/2, z zastrzeżeniem ust. 6.”,
3) w § 13 dodaje się ust. 6, w brzmieniu:
„6. Dopuszcza się:
1) dla terenów, oznaczonych na rysunku projektu planu symbolami 19U i 20U, adaptację istniejących zjazdów z ul. Dobrzyńskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ1/2,
2) dla terenów, oznaczonych na rysunku projektu planu symbolami 17U i 19U, urządzenie zjazdów z terenu ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KZ1/2.”.

§ 3


Zarządzenie podlega przekazaniu wnoszącym zarzut.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji
i Katastru Urzędu Miasta Płocka.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 kwietnia 2004, godzina 13:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 579
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji