Zarządzenie Nr 2408/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów podróży płockiego poety do Druskiennik (Litwa) na XIX Festiwal „Druskiennicka Jesień Poezji”
Zarządzenie Nr 2408/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 września 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów podróży płockiego poety do Druskiennik (Litwa) na XIX Festiwal „Druskiennicka Jesień Poezji”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19.10.2007, zmienionym zarządzeniem Nr 1174/07 z dnia 31.10.2007 i zarządzeniem nr 1638/08 z dnia 20.02.2008, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów podróży płockiego poety Andrzeja Dorobka do Druskiennik (Litwa), w związku z jego udziałem w XIX Festiwalu „Druskiennicka Jesień Poezji”, który odbędzie się w dniach 2-6 października 2008r.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, środki WPZ, dział 750, rozdział 75075, §4420, zadanie 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 01 października 2008, godzina 10:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 273
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji