Zarządzenie Nr 320/07 z dnia 26 lutego 2007r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 9-12 marzec 2007 r. do Berlina (Niemcy) w celu wzięcia udziału w międzynarodowych targach turystycznych „ITB Berlin”
Zarządzenie Nr 320/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 9-12 marzec 2007 r. do Berlina (Niemcy) w celu wzięcia udziału w międzynarodowych targach turystycznych „ITB Berlin”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) i § 8 ust.1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007 z dnia 30.01.2007 r., zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na wyjazd do Berlina (Niemcy) Pana Tomasza Malowaniec – podinspektora w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w terminie 9-12 marca 2007 r.

2. Celem wyjazdu jest udział w międzynarodowych targach turystycznych „ITB Berlin” organizowanych w dniach 7-11.03.2007

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, § 4420, zadanie 01/WPZ/G
Promocja Miasta Płocka i Współpraca z Zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 marca 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 116
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji