Zarządzenie Nr 1491/04 z dnia 04 marca 2004r.
w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań i zasad postępowania z informacjami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę służbową oznaczonymi klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Płocka.

Zarządzenie Nr 1491/04
P r e z y d e n t a   M i a s t a   P ł o c k a
z dnia 4 marca 2004 roku

 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań i zasad postępowania z informacjami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę służbową oznaczonymi klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Płocka.

 Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 poz. 95, zmieniona: Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 39 poz. 462; Dz.U. z 2001 r. Nr 22 poz. 247, Nr 27 poz. 298, Nr 56 poz. 580, Nr 110 poz. 1189, Nr 123 poz. 1353, Nr 154 poz. 1800; Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 17 poz. 155) oraz na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta ustalonego Zarządzeniem Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 80/2002 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3.07.2002 r. w  sprawie ustalenia szczegółowych wymagań i zasad postępowania z informacjami stanowiącymi niejawnymi stanowiącymi tajemnicę służbową oznaczonymi klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Płocka, wprowadzam następujące zmiany:

1.W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia:

a)§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ewidencji dokumentów wykonanych w Urzędzie dokonuje się w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, wg wzoru jak w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 roku w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz.U. Nr 18, poz. 156, zm. DZ.U. Nr 17 poz.156 z 2003 r.).”


b) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonany dokument zastrzeżony wymaga następujących oznaczeń:
1)na pierwszej stronie dokumentu:
a)w lewym górnym rogu, w kolejności pionowej:
- nazwa jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej,
- numer dokumentu, na który składają się:
- symbol literowo-cyfrowy komórki organizacyjnej,
- numer teczki z rzeczowego wykazu akt,
- kolejny numer ze spisu spraw,
- kolejny numer z dziennika korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone poprzedzony literą „Z” oddzieloną od numeru myślnikiem,
oznaczenie roku.
b)w prawym górnym rogu, w kolejności pionowej:
- nazwa miejscowości i data sporządzenia  dokumentu,
- klauzula „zastrzeżone” i numer egzemplarza (gdy dokument wykonano w jednym egzemplarzu, umieszcza się zapis „egzemplarz pojedynczy”),
adresat (w przypadku wielu adresatów dopuszcza się umieszczenie jedynie adnotacji „adresaci według rozdzielnika”)
c)w lewym dolnym rogu numer, pod  jakim dokument  został zarejestrowany w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, tzw. „numer maszynowy”.
d) w prawym dolnym rogu klauzula „Zastrzeżone” oraz numer strony łamany przez liczbę stron całego dokumentu.
2) na kolejnych stronach dokumentu umieszcza się:
a)w prawym górnym rogu, w kolejności pionowej klauzulę „Zastrzeżone” oraz numer egzemplarza dokumentu (gdy dokument wykonano w jednym egzemplarzu, umieszcza się zapis „egzemplarz pojedynczy”),
b)w prawym dolnym rogu klauzula „Zastrzeżone” oraz numer strony łamany przez liczbę stron całego dokumentu,
c)w lewym dolnym rogu numer, pod  jakim dokument  został zarejestrowany w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, tzw. „numer maszynowy” łamany przez dwie ostatnie cyfry oznaczające rok, poprzedzony literą „Z”,
3) na ostatniej stronie dokumentu umieszcza się:
a)w prawym górnym rogu, w kolejności pionowej klauzulę „Zastrzeżone” oraz numer egzemplarza dokumentu (gdy dokument wykonano w jednym egzemplarzu, umieszcza się zapis „egzemplarz pojedynczy”),
b)w prawym dolnym rogu klauzula „Zastrzeżone” oraz numer strony łamany przez liczbę stron całego dokumentu,
c)w lewym dolnym rogu, w kolejności pionowej (tzw. „stopka dokumentu”):
liczbę wykonanych egzemplarzy,
adresatów poszczególnych egzemplarzy dokumentów lub adnotację „adresaci według rozdzielnika”,
nazwisko osoby wykonującej i sporządzającej dokument,
numer, pod jakim został zaewidencjonowany dokument w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów,
d)z lewej strony pod treścią w kolejności pionowej:
liczbę załączników (jeżeli występują),
numer załącznika, jego klauzulę tajności, numer ewidencyjny, pod jakim został zaewidencjonowany w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, liczbę stron lub kart każdego załącznika,
e)z prawej strony pod treścią dokumentu i określeniem liczby załączników w kolejności pionowej: stanowisko oraz imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.
f)W przypadku, gdy adresatowi wysyła się inną liczbę załączników niż pozostawia w aktach, dodatkowo napis „tylko adresat” oraz napis „do zwrotu”, jeżeli załączniki mają zostać zwrócone do osoby podpisującej dokument.”

d)§ 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz.U. Nr 211 poz. 2071).”

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 08 marca 2004, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 602
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji