Zarządzenie Nr 3157/09 z dnia 03 kwietnia 2009r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ulicy
ZARZĄDZENIE NR 3157/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 kwietnia 2009r.

w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ulicy
Kazimierza Wielkiego 19 w Płocku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r.: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r.: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005r.: Nr 172, poz.1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 i Dz.U. z 2007r.: Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) oraz § 2 ust.1 pkt 14, ust. 8 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420, zmiany: uchwała Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r., uchwała Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 poz. 8550 z dnia 15 listopada 2006r. , uchwała Nr 205/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 247 poz. 7247 z dnia 01 grudnia 2007r., uchwała Nr 356/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 126 z dnia 27 lipca 2008r. poz. 4406), zarządza się co następuje:

§ 1
Uchyla się Zarządzenie nr 2457/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 października 2008 roku w sprawie wynajęcia Pani Alinie Małeckiej lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 w Płocku.

§ 2
Mieszkanie nr 7 położone w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 w Płocku przeznaczyć na wynajem jako lokal socjalny.

§ 3
Wyrazić zgodę na skierowanie Józefa Olszewskiego do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 7 przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 w Płocku, składającego się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 24,96 m2 , mieszkalnej 14,84 m2.

§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Komunalnych.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 311
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji