Zarządzenie Nr 3713/05 z dnia 21 lipca 2005r.
w sprawie: pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku za 2004 rok.

Zarządzenie Nr 3713/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 2005 roku

w sprawie: pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku za 2004 rok.

Na podstawie § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506 /2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku oraz art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694, z 2003 roku Dz. U. Nr 60, poz. 535, Dz. U. Nr 139, poz. 1324, Dz. U. Nr 60 poz. 535, Dz. U. Nr 124, poz. 1152, Dz. U. Nr 229, poz. 2276, z 2004 roku Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 145, poz. 1535, Dz. U. Nr 146, poz. 1546, Dz. U. Nr 213, poz. 2155, z 2005 roku Dz. U. Nr 10, poz. 66);
zarządzam co następuje:

§ 1.

Pozostawić ujemny wynik finansowy netto Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku za 2004 rok w wysokości 2.266.306,48 zł. (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześć złotych czterdzieści osiem groszy) do rozliczenia w kolejnych latach obrachunkowych.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Płocka
/-/Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 03 sierpnia 2005, godzina 12:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 172
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji