Zarządzenie Nr 3727/05 z dnia 28 lipca 2005r.
w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Zarządzenie Nr 3727/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2005 roku

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 3 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 3079/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2005 roku) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Rozłożyć na raty spłatę przez panią Arletę Grefkowicz zadłużenia pieniężnego w wysokości 446,22 zł. wymagalnego względem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.
2.Ustalić wysokości rat spłaty należności  określonej  w pkt 1:
45,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od sierpnia 2005 roku do kwietnia 2006 roku,
41,22 zł. płatne do 31 maja 2006 roku.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 04 sierpnia 2005, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 119
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji