Zarządzenie Nr 66/06 z dnia 28 grudnia 2006r.
zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka

Zarządzenie Nr 66/06
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia  28 grudnia 2006r.

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Pracy Urzędu Miasta Płocka

      Na  podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1593 ze zm. ) w związku z  art.1041 , art.1042  § 2  i art. 104 3 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.     z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)  oraz § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka  wprowadzonego  zarządzeniem Nr 4405/2006 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Płocka ( tekst jednolity)  stanowiącym  załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5138/06 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 19 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:


1)w § 4 ust.2  otrzymuje brzmienie:" 2. Pracownik nie może wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność" ;
2)w § 22
a) w ust.1 po słowach: „z zastrzeżeniem” dopisuje się słowa : „ ust. 1a i „
b) dopisuje się ust.1a o treści: „W szczególnie uzasadnionych sytuacjach pracodawca może wprowadzić dla poszczególnych pracowników inny rozkład czasu pracy niż ustalony w ust 1.”
3)w § 38 ust.2 pkt 1 po wyrażeniu:  „ w ust. 1 pkt” wpisuje się cyfrę  „1”;
4)w § 49 ust.1 po wyrażeniu : „z dołu ”dopisuje się słowo: „do”.

§ 2

Zobowiązuję Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta  do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych  pracowników.


§ 3

Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl  w  dniu podpisania.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie  po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 28 grudnia 2006, godzina 12:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 216
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:16
  • Historia aktualizacji

  • 03 stycznia 2007, godzina 11:16 Aktualizacja danych
    02 stycznia 2007, godzina 07:16 Aktualizacja danych