Zarządzenie Nr 1749/04 z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie: powołania Zespołu do sprawdzenia oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o działalności gospodarczej.

Zarządzenie Nr 1749/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie: powołania Zespołu do sprawdzenia oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o działalności gospodarczej.

 Na podstawie § 7 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego
Zarządzeniem Nr 7 / 2004  z 20  stycznia 2004 r. ) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Zespół do sprawdzenia oświadczeń  złożonych przez osoby określone w art. 24 „h” i „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ).

§2

W skład Zespołu wchodzą:

1.Jolanta Popielarska -    Przewodnicząca
2.Beata Bednarz   -    Członek
3.Małgorzata Murawska -    Członek 
4.Aldona Przybylska -    Członek
5.Wojciech Petecki  -    Członek
6.Andrzej Kobylski  -    Członek


§3

Do zadań Zespołu należy sprawdzenie kompletności oświadczeń majątkowych i oświadczeń
o działalności gospodarczej, złożonych przez osoby, o których mowa w §1.

§4

Czynności, o których mowa  w § 3 zostaną wykonane w okresie od  4 maja 2004 r. do 31 lipca 2004 r.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 kwietnia 2004, godzina 10:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 143
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji