Zarządzenie Nr 1633/04 z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004r. przyjętych Zarządzeniem Nr 1422/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2004r.


ZARZĄDZENIE Nr 1633/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2004 roku.


w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004r. przyjętych Zarządzeniem Nr 1422/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2004r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z Uchwałą Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok – zarządzam co następuje:


§ 1

W wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1422/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia wykazu programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004r. :

1)pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. programy realizowane we współpracy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku:
Razem....................................................................................................................             227 994,00 zł.
 w tym:   
a)program profilaktyki nowotworów jamy brzusznej ..................................................                  30 800,00 zł.
b)program profilaktyki chorób układu krążenia..........................................................                    50 170,00 zł.
c)program promocji zdrowia psychicznego ................................................................                   15 784,00 zł.
d)program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci  ..................................................                    69 240,00 zł.
e)program profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach oświatowych   
na terenie miasta Płocka...........................................................................................                    40 000,00 zł.
f)program edukacji przedporodowej ...........................................................................     22 000,00 zł.”

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  programy promocji i profilaktyki zdrowia finansowane z Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok
- inne nieprzewidziane wydatki ............................................................................                     3 006,00 zł.”
 
3)pkt 2 pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 kwietnia 2004, godzina 13:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 581
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji