Zarządzenie Nr 1369/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia przez Gminę Płock majątku od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
ZARZĄDZENIE NR 1369/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia przez Gminę Płock majątku od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (załącznik do Zarządzenia Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. ze zm.) oraz aktu notarialnego Repertorium A numer 9921/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1
1.Powołuję Komisję do spraw przejęcia przez Gminę Płock majątku od PKN ORLEN SA.
2.Zadaniem Komisji jest przejęcie od PKN ORLEN SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku, w skład której wchodzą: prawo wieczystego użytkowania działek gruntu, budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności oraz prawo własności budowli, urządzeń, środków trwałych i wyposażenia zgodnie z umową darowizny – akt notarialny Repertorium A numer 9921/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.

§ 2
Ustala się skład Komisji:
1)Przewodniczący - Marcin Kozanecki - Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami Gminy
2)Członek -Wojciech Petecki – Kierownik Oddziału Lokalowego
3)Członek - Anna Młodawska-Niedzielska – Główny Specjalista w Wydziale Kultury i Sportu
4)Członek - Marek Ziemicki – Główny Specjalista w Oddziale Podatków i Opłat
5)Członek - Edyta Lewandowska - Inspektor w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego

§ 3
Komisja dokona przejęcia przedmiotu darowizny protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem przedstawicieli PKN ORLEN SA w terminie do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 4
Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji do przedstawienia protokołu do dnia 15 stycznia 2008 r.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 110
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji