Zarządzenie Nr 1398/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki i realizowanych przez nią zadań w 2008 roku.
Zarządzenie Nr 1398/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 stycznia 2008r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki i realizowanych przez nią zadań w 2008 roku.

Na podstawie art. 47 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 8  ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem nr 1174/07 z 31 października 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki i realizowanych przez nią zadań w 2008 roku wg zasad i trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 2.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 10 stycznia 2008, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 164
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji