Zarządzenie Nr 1645/04 z dnia 05 kwietnia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2004 rok w kwocie 290 000.00 zł naliczonej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, z/s ul. Obrońców Westerplatte 6a, Płock.

ZARZĄDZENIE Nr 1645/04
PREZYDENTA  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 5 kwietnia 2004 roku.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2004 rok w kwocie 290 000.00 zł naliczonej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, z/s ul. Obrońców Westerplatte 6a, Płock.


 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz.U.Nr 23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz.U.Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 214, poz. 1806 ) oraz § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku zmienionej uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz § 8 pkt. 1 Zarządzenia Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rok 2004 naliczonej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z/s w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a w kwocie 290 000,00 zł - na 2 raty po 145.000,00 zł płatne w terminach do: 30.06.2004r. i 30.09.2004r.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 09 kwietnia 2004, godzina 10:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 723
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji