Zarządzenie Nr 64/06 z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
ZARZĄDZENIE Nr 64/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120), zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wnosi się do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkład pieniężny w wysokości 241.000,00 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy) złotych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

2.Źródłem finansowania wkładu pieniężnego, określonego w ust. 1 będą środki zabezpieczone w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok: dział 851, rozdział 85195, § 6010, zadanie Nr 112/WGKIII/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 12:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 242
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji