Zarządzenie Nr 4216/05 z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie umorzenia zadłużenia pieniężnego z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez Polski Czerwony Krzyż.

Zarządzenie Nr 4216/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie umorzenia zadłużenia pieniężnego z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez Polski Czerwony Krzyż.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457), § 2 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 3079/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2005 roku) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3759/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 4011/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005 roku oraz Zarządzeniem Nr 4147/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2005 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Umorzyć zadłużenie pieniężne pani Krystyny Zalewskiej w wysokości 19,80 zł. wymagalne wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez Polski Czerwony Krzyż.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 051
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji