Zarządzenie Nr 1635/04 z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie: wprowadzenia zasad korzystania z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka.

ZARZĄDZENIE Nr 1635/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zasad korzystania z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 7/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 r. w związku z § 37 ust.3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. nr 112, poz. 1319 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zasady korzystania z zasobu archiwum zakładowego:
1. udostępnianie materiałów na miejscu:
1)pracownikom wydziału, który wytworzył akta i radcy prawnemu Urzędu Miasta Płocka – bez ograniczeń,
2)pracownikom innych wydziałów – za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka, której materiały mają być udostępnione,
3)radnym Rady Miasta Płocka - za pośrednictwem Biura Rady,
4)obywatelom i jednostkom organizacyjnym - za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka, która wytworzyła dokumentację oraz dyrektora Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych,
2. wypożyczanie materiałów na zewnątrz:
1)pracownikom wydziału, który je wytworzył i radcy prawnemu Urzędu Miasta Płocka – bez ograniczeń,
2)pracownikom innych Wydziałów – za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka , której akta mają być wypożyczone,
3) radnym Miasta Płocka – za pośrednictwem Biura Rady,
4) obywatelom, organom wymiaru sprawiedliwości i innym jednostkom organizacyjnym – za zgodą Sekretarza Miasta Płocka,
3.udostępnianie materiałów na miejscu odbywa się na ustny wniosek, a wnioskodawca jest wpisywany do „rejestru akt udostępnianych w archiwum zakładowym”,
4.wypożyczanie akt na zewnątrz odbywa się na pisemny wniosek, który powinien zawierać:
1)adres, nazwę jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego,
2)tytuł materiału archiwalnego bądź temat, którego on dotyczy,
3)cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego,
4)zgodę osoby, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 2 i 4,
5. z zasobu archiwalnego wykonuje się kserokopie:
a)uwierzytelnione lub nie – nieodpłatnie na potrzeby Urzędu Miasta Płocka i jego jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek państwowych i samorządowych i organów wymiaru sprawiedliwości,
b)uwierzytelnione – odpłatnie na potrzeby obywateli i pozostałych jednostek organizacyjnych ,
c)uwierzytelnione lub nie – dla radnych Rady Miasta Płocka – nieodpłatnie za pośrednictwem Biura Rady,
6. kserokopie na potrzeby obywateli i jednostek organizacyjnych wykonuje się na pisemny wniosek,
7. rejestr wykonanych kserokopii (uwierzytelnionych lub nie) prowadzi archiwum zakładowe.


§ 2.

Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 pkt. 4 i 5, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Za wykonanie kserokopii dokumentów z zasobu archiwum zakładowego pobiera się opłaty określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 789/03 z dnia 03.10.2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Płocka.

§ 4.

Udostępnianie materiałów z zasobu archiwum zakładowego następuje z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o ochronie danych osobowych.


§ 5.

Zobowiązuje się kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka do zapoznania pracowników danej komórki z treścią niniejszego zarządzenia.


§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 53/2000 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 24.10.2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka.


§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 kwietnia 2004, godzina 13:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 728
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 07 grudnia 2004, godzina 14:12
  • Historia aktualizacji

  • 07 grudnia 2004, godzina 14:12 Aktualizacja danych
    07 grudnia 2004, godzina 14:11 Aktualizacja danych