Zarządzenie Nr 2912/04 z dnia 23 grudnia 2004r.
w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Zarządzenie Nr 2912/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 grudnia 2004r.

w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), § 2 ust.1 pkt 5 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nie wyrażam zgody na umorzenie zadłużenia pieniężnego w wysokości 1.945,20 zł. pani Elżbiety Ozimkowskiej wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 05 stycznia 2005, godzina 11:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 106
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji